ChevronLeftLongChevronRightLongasidearrowcartCheckcheckedCheckGreenCheckRedchevron-down-whitechevron-downChevronDownChevronUpcontactdownload-clouddownloadEmailBlueEmailRedenCheckEyelockmagnifymenuminusPinBluePinRedplplus

Giełda wierzytelności

Giełda należności EBOF to nowoczesne narzędzie wsparcia pionów operacyjnych spółki EBOF i unikalna konstrukcja pozwalająca na szybszy i przejrzysty serwis w dochodzeniu środków. To element kompleksowego rozwiązania naszego procesu serwisu należności zleconych.
Giełda należności jest doskonałym uzupełnieniem analizy kontrahenta i uzupełnieniem strategii windykacyjnej.

Regulamin Serwisu Europejskiego Biura Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K.

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady działania Serwisu Europejskiego Biura Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. k.
Podstawę prawną działania stanowią przepisy:

 1. Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 681);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.
 4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 459
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
I Słownik

I Słownik

EBOF- Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Bierutowska 57-59 , 51-317 Wrocław (budynek nr.5)  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000431444 , NIP: 8961531487, REGON : 021955116 – właściciel Serwisu.

Dłużnik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807), posiadający wobec Klienta zobowiązanie cywilnoprawne.

EasyCollect – program właściciela Serwisu, który służy do publikacji ogłoszeń sprzedaży wierzytelności w serwisie  GIELDA.EBOF.PL  przez Klientów na podstawie umowy o współpracy.

Klient – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), z którym EBOF ma podpisaną umowę o współpracy. Klient jednocześnie jest wierzycielem udokumentowanej należności.

Serwis – internetowa platforma  ogłoszeń sprzedaży wierzytelności na stronie www.GIELDA.EBOF.PL zarządzana przez  EBOF.

Umowa o współpracy – umowa zwarta pomiędzy Klientem a EBOF  potwierdzająca zgodę na publikację ogłoszeń sprzedaży wierzytelności w serwisie GIELDA.EBOF.PL pomiędzy EBOF a Klientem, potwierdzająca równocześnie akceptację treści niniejszego Regulaminu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która korzysta z serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Wierzytelność – wierzytelność pieniężna wynikająca ze stosunków między Klientem a Dłużnikiem, spełniająca wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

II Publikacje w serwisie

II Publikacje w serwisie

 1. Serwis jest platformą dla Klientów EBOF, którzy mają podpisaną Umowę o współpracy.
 2. Serwis nie udostępnia możliwości zewnętrznej rejestracji. Publikacje zostają wprowadzane i modyfikowane przez EBOF na zlecenie Klienta.
 3. W terminie do 2 dni roboczych od daty zamieszczenia wierzytelności w serwisie EBOF poinformuje dłużnika o tym fakcie przesyłając na ogólnie dostępny adres e- mail, adres siedziby  lub telefon dłużnika, stosowne zawiadomienie.
 4. EBOF może odmówić publikacji Wierzytelności Klienta gdy zachodzą przesłanki konfliktu interesów lub w innych przypadkach kiedy publikacja mogłaby naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią.
 6. EBOF publikuje dane osobowe Dłużników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
III Wyrejestrowanie z serwisu

III Wyrejestrowanie z serwisu

 1. Wyrejestrowanie Dłużników Klienta  z Serwisu odbywa się  na wniosek Klienta złożony w formie elektronicznej przesłany na adres e-mail wskazany w umowie pomiędzy Klientem a EBOF. Wyrejestrowanie nastąpi do 14 dni po dacie wpływu wniosku.
 2. Wyrejestrowanie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich ogłoszeń Klienta w Serwisie wskazanych we wniosku.
IV Funkcjonalności serwisu

IV Funkcjonalności serwisu

 1. Serwis funkcjonuje jako platforma ogłoszeń sprzedaży oraz zakupu wierzytelności pod adresem: https://gielda.ebof.pl.
 2. Treści zamieszczone w serwisie są ogólnodostępne bez konieczności rejestracji w serwisie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu poprzez wejście na stronę Serwisu https://gielda.ebof.pl.
 4. Możliwość zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży  wierzytelności ma tylko i wyłącznie EBOF.
 5. Każde ogłoszenie sprzedaży Wierzytelności opublikowane w Serwisie zawiera:
  1. Nazwę Dłużnika,
  2. NIP Dłużnika,
  3. Miejscowość w której Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą,
  4. Wartość Wierzytelności.
 6. EBOF nie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Użytkownikiem, z zastrzeżeniem wierzytelności co do których EBOF jest jednocześnie Klientem.
 7. Zainteresowany zakupem Wierzytelności Użytkownik kieruje zapytanie drogą elektroniczną poprzez funkcję “ZAPYTAJ O TEN DŁUG”
V Obowiązki klienta

V Obowiązki klienta

 1. Klient oświadcza, że wierzytelność opublikowana w Serwisie:
  1. przysługuje mu względem Dłużnika wskazanego w ogłoszeniu sprzedaży,
  2. istnieje i jest nieprzedawniona,
  3. jest udokumentowana posiadanymi przez Klienta dokumentami potwierdzającymi istnienie tej Wierzytelności,
  4. została w nim zamieszczona w celu sprzedaży Wierzytelności przez ogłoszenie publiczne,
  5. nie zawiera danych, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),
 2. EBOF  nie ponosi odpowiedzialności za  ewentualne szkody Dłużnika powstałe na skutek umieszczenia ogłoszenia należności w Serwisie. Pełną odpowiedzialność za treść oraz zgodność ogłoszenia sprzedaży Wierzytelności z Regulaminem, w szczególności za prawdziwość oświadczenia zawartego w ust. 1, ponosi Klient.
 3. Klient odpowiada ponadto za wszelkie skutki wywołane opublikowaniem tego ogłoszenia, w tym w szczególności wynikające z umieszczenia w nim informacji niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Klient poinformuje Administratora o każdej zmianie danych dłużnika przekazanych do Serwisu celem wykonania Umowy oraz o każdej zmianie stanu faktycznego w przedmiocie Wierzytelności opublikowanej na jego zlecenie w Serwisie, w tym w szczególności o  wpłacie na poczet długu, całkowitej spłacie, kompensacie, umorzeniu  lub rozliczeniu długu albo jego odpowiedniej modyfikacji powstałej na skutek zawarcia w ogłoszeniu nieprawdziwych, nieaktualnych, nierzetelnych danych.
VI Ochrona danych osobowych

VI Ochrona danych osobowych

EBOF jako administrator danych osobowych Dłużnika, zgodnie z art. 14; a danych Użytkownika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuje, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji ogłoszeń w serwisie GIELDA.EBOF.PL i sprzedaży wierzytelności.
 2. Źródłem pozyskania danych osobowych Dłużnika jest wierzyciel udokumentowanej należności.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są wymienione powyżej przepisy prawa, a w szczególności Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych tj. z dnia 15 marca 2019 r. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania Dłużnika z Serwisu na wniosek Klienta. Wyrejestrowanie nastąpi do 14 dni po dacie wpływu wniosku.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 15 RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 8. W przypadkach wymienionych w art. 17 i 18 RODO, osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze lub ograniczenia jego przetwarzania.
 9. Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 10. Osoba, której dane dotyczą, jeżeli uzna że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób nieuprawniony, może w każdej chwili zwrócić się do Inspektora Danych Osobowych EBOF pisząc na adres e-mail iod@ebof.pl oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
VII Bezpieczeńśtwo funkcjonowania platformy

VII Bezpieczeńśtwo funkcjonowania platformy

 1. EBOF zapewnia, że środki techniczne jakimi się posługuje, celem przetwarzania danych osobowych, umożliwiają utrzymanie serwisu w sposób profesjonalny i zgodny z prawem, a system informatyczny wykorzystywany przez EBOF zapewnia adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. EBOF zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Serwisu ze względów technicznych.
 3. EBOF nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony internetowej Serwisu, jeśli przerwa wynika z przyczyn niezawinionych przez EBOF.
VIII Reklamacja

VIII Reklamacja

 1. Użytkownik, Klient lub Dłużnik składa reklamację przesyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres reklamacje@ebof.pl .
 2. Wiadomość wymieniona w punkcie 1 powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres firmy lub siedzibę) oraz wskazywać podstawę reklamacji.
 3. EBOF niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wniesieniu reklamacji może podjąć decyzję o zawieszeniu ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności do czasu zajęcia stanowiska przez Klienta.
 4. Klient nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązany jest przekazać EBOF swoje stanowisko w sprawie i podjąć decyzję o:
  a. publikacji ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności,
  b. modyfikacji ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności,
  c. usunięciu ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności.
IX Zmiany i postanowienia ogólne

IX Zmiany i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13/06/2022 r. i obowiązuje zarówno Klientów jak i Dłużnika oraz innych Użytkowników serwisu, od dnia wejścia w życie.
 2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez EBOF bez podania przyczyny w każdym czasie i obowiązują od daty ich publikacji w serwisie oraz informacji Klienta drogą elektroniczną.
 3. Klient zawierając umowę z EBOF dotyczącą platformy akceptuje treść niniejszego regulaminu w całości, a w razie braku akceptacji późniejszych zmian w regulaminie dokonanych przez EBOF Klient może zrezygnować z usługi na zasadach ogólnych (wyrejestrowanie patrz pkt III Regulaminu).
 4. Osoba korzystająca z serwisu przed każdą nową czynnością dokonaną w serwisie obowiązana jest sprawdzić czy regulamin nie uległ zmianie i czy akceptuje ewentualne zmiany.
 5. W przypadku gdyby jakakolwiek z norm zawartych w niniejszym regulaminie okazała się sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy cywilnego prawa polskiego przede wszystkim kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.