Przeglądaj długi

Aktualna wartość 3957 wierzytelności wystawionych na sprzedaż: 63 329 569 PLN

Przeglądaj długi

Regulamin

Regulamin Serwisu 

Europejskiego Biura Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K.

REGULAMIN:

Niniejszy regulamin określa zasady działania Serwisu Europejskiego Biura Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K.

Podstawę prawną działania stanowią przepisy:

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych tj. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 681);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm. 
 4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 459
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r.o ochronie danych( Dz.U. 2019 poz. 125 ).

I SŁOWNIK

EBOF- Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu 50-570, ul. Jerzego Kukuczki 5/16, 50-570 Wrocław. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000431444 , NIP: 8961531487, REGON : 021955116 – właściciel Serwisu. EBOF jest jednocześnie administratorem danych osobowych Klientów

Dłużnik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807), posiadający wobec Klienta zobowiązanie cywilnoprawne.

EasyCollect – program Administratora, który na podstawie Umowy o współpracy służy do gromadzenia, przetwarzania i udostępnia danych osobowych w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

Klient – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), z którym EBOF ma podpisaną umowę o współpracy. Klient jednocześnie jest wierzycielem udokumentowanej należności.

Serwis – internetowa platforma ogłoszeń sprzedaży wierzytelności zarządzana przez EBOF ;

Umowa o współpracy – umowa zwarta pomiędzy Klientem a EBOF potwierdzająca zgodę na publikację ogłoszeń sprzedaży wierzytelności w serwisie GIELDA.EBOF.PL pomiędzy EBOF a Klientem, stanowiąca równocześnie zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która korzysta z serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Wierzytelność – wierzytelność pieniężna wynikająca ze stosunków między Klientem a Dłużnikiem, spełniająca wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

II PUBLIKACJA SERWISIE

 1. Serwis jest platformą dla Klientów EBOF, którzy mają podpisaną Umowę o współpracy. 
 2. Serwis nie udostępnia możliwości zewnętrznej rejestracji.
 3. Użytkownik zainteresowany współpracą kontaktuje się poprzez zakładkę kontakt i formularz kontaktowy w Serwisie.
 4. EBOF może odmówić publikacji Wierzytelności Klienta gdy zachodzą przesłanki konfliktu interesów lub w innych przypadkach kiedy publikacja mogłaby naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią.
 6. EBOF gromadzi, przetwarza i udostępnia dane osobowe w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 14grudnia 2018r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

III WYREJESTORWANIE Z SERWISU

 1. Wyrejestrowanie Dłużników Klienta z Serwisu odbywa się na wniosek Klienta złożony w formie elektronicznej przesłany na adres e-mail wskazany w umowie pomiędzy Klientem a EBOF. Wyrejestrowanie nastąpi do 14 dni po dacie wpływu wniosku.
 2. Wyrejestrowanie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich ogłoszeń Klienta w Serwisie wskazanych we wniosku.

IV FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis funkcjonuje jako platforma ogłoszeń sprzedaży oraz zakupu wierzytelności pod adresem: http://gielda.ebof.pl/
 2. Treści zamieszczone w serwisie są ogólnodostępne bez konieczności rejestracji w serwisie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu poprzez wejście na stronę Serwisu: http://gielda.ebof.pl/
 4. Możliwość zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności ma tylko i wyłącznie EBOF.
 5. Każde ogłoszenie sprzedaży Wierzytelności opublikowane w Serwisie zawiera:
 1. Nazwę Dłużnika;
 2. NIP Dłużnika;
 3. Miejscowość w której Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą
 4. Nr dokumentu z którego wynika Wierzytelność
 5. Datę dokumentu z którego wynika Wierzytelność
 6. Datę wymagalności wierzytelności 
 7. Wartość Wierzytelności wraz z jej aktualnym saldem
 8. Datę publikacji ogłoszenia na giełdzie wierzytelności
 9. Numer zlecenia złożonego przez Wierzyciela
 1. EBOF nie pośredniczy w zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Użytkownikiem, z zastrzeżeniem wierzytelności co do których EBOF jest jednocześnie Klientem.
 2. Zainteresowany zakupem Wierzytelności Użytkownik kieruje zapytanie drogą elektroniczną poprzez funkcję <ZAPYTAJ O TEN DŁUG >.

V OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient oświadcza , że Wierzytelność opublikowana w Serwisie:
 1. przysługuje mu względem Dłużnika wskazanego w ogłoszeniu sprzedaży,
 2. istnieje i jest nieprzedawniona,
 3. jest udokumentowana posiadanymi przez Klienta dokumentami potwierdzającymi istnienie tej Wierzytelności,
 4. została w nim zamieszczona w celu sprzedaży Wierzytelności przez ogłoszenie publiczne, 
 5. nie zawiera danych, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),
 6. Klient oświadcza, że wskazany przez niego adres e-mail oraz numer telefonu Dłużnika jest aktualny oraz, że Dłużnik zaakceptował mailowy oraz telefoniczny sposób kontaktu,
 1. W terminie do 2 dni od daty zamieszczenia wierzytelności w serwisie EBOF, działając w imieniu Klienta, poinformuje dłużnika o tym fakcie przesyłając na adres e-mail lub telefon dłużnika, wskazany przez Klienta stosowne zawiadomienie.
 2. EBOF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Dłużnika powstałe na skutek umieszczenia ogłoszenia należności w Serwisie. Pełną odpowiedzialność za treść oraz zgodność ogłoszenia sprzedaży Wierzytelności z Regulaminem, w szczególności za prawdziwość oświadczenia zawartego w ust. 1, ponosi Klient.

Klient ponosi również odpowiedzialność za prawidłowość wskazanego do kontaktu adresu e-mail oraz numeru telefonu dłużnika.

 1. Klient odpowiada ponadto za wszelkie skutki wywołane opublikowaniem tego ogłoszenia, w tym w szczególności wynikające z umieszczenia w nim informacji niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Klient poinformuje Administratora o każdej zmianie danych dłużnika przekazanych do Serwisu celem wykonania Umowy oraz o każdej zmianie stanu faktycznego w przedmiocie Wierzytelności opublikowanej na jego zlecenie w Serwisie, w tym w szczególności o wpłacie na poczet długu, całkowitej spłacie, kompensacie, umorzeniu lub rozliczeniu długu albo jego odpowiedniej modyfikacji powstałej na skutek zawarcia w ogłoszeniu nieprawdziwych, nieaktualnych, nierzetelnych danych.
 3. W przypadku dochodzenia przez Dłużnika od EBOF odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, Klient zaspokoi wszelkie roszczenia Dłużnika kierowane przeciwko EBOF z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, a ponadto pokryje wszelkie koszty poniesione przez EBOF w związku z tymi roszczeniami.
 4. W przypadku wyegzekwowania od EBOF przez Dłużnika odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, Klient zapłaci EBOF odszkodowanie, którego wysokość stanowić będzie 100% odszkodowania wyegzekwowanego przez Dłużnika od EBOF.

VI PRAWA DŁUŻNIKA

 1. EBOF informuje, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W przypadkach wymienionych w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dłużnik jest uprawniony do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze lub ograniczenia jego przetwarzania;
 3. Dłużnik posiada możliwość kierowania żądań do Klienta za pośrednictwem EBOF.
 4. W razie skierowana przez osobę, której dane osobowe dotyczą, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane EBOF jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub usunięcia ze zbioru;
 5. W razie niedopełnienia przez EBOF danych obowiązku, o którym mowa w pkt 4, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.
 6. Administrator danych jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

VII BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA PLATFORMY

 1. EBOF zapewnia, że środki techniczne jakimi się posługuje, celem przetwarzania danych osobowych, umożliwiają utrzymanie serwisu w sposób profesjonalny i zgodny z prawem, a system informatyczny wykorzystywany przez EBOF zapewnia adekwatny stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem.
 2. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną EBOF przypomina, że mimo wysokiego stopnia profesjonalizmu i zabezpieczeń informatycznych zawsze istnieje ryzyko informatyczne związane z atakami zewnętrznymi (wirusy, atak hackerski). Celem zminimalizowania zagrożeń użytkownik powinien wyposażyć swój komputer, czy inne urządzenie, za pomocą którego korzysta z serwisu, w sprawny i zaktualizowany program antywirusowy. Powinien również zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania z serwisu EBOF za pośrednictwem sieci internetowej, a w szczególności zwracać uwagę na korespondencję elektroniczną nadawców oraz wzbudzające wątpliwości załączniki.
 3. Każdy Użytkownik powinien mieć dostęp do Internetu i komputera. Minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do współpracy z serwisem to komputer z systemem Windows 10 (min. 2GB RAM, procesor powyżej 1GHz) oraz łącze internetowe o przepustowości min. 5/1 MBit (download/upload). 
 4.  EBOF zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do Serwisu ze względów technicznych. 
 5. EBOF nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony internetowej Serwisu, jeśli przerwa wynika z przyczyn niezawinionych przez EBOF.

VIII REKLAMACJA

 1. Użytkownik, Klient lub Dłużnik składa reklamację przesyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres reklamacje@ebof.pl
 2. Wiadomość wymieniona w pkt 1 powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego ( imię, nazwisko, nazwę, adres firmy lub siedzibę ), jak również wskazywać podstawę reklamacji 
 3. EBOF niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wniesieniu reklamacji może podjąć decyzję o zawieszeniu ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności do czasu zajęcia stanowiska przez Klienta. 
 4. Klient nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązany jest przekazać EBOF swoje stanowisko w sprawie i podjąć decyzję o: 
 1. publikacji ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności, 
 2. modyfikacji ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności, 
 3. usunięciu ogłoszenia oferty sprzedaży wierzytelności.

IX ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem – konkretna data i obowiązuje zarówno Klientów jak i Dłużnika oraz innych Użytkowników serwisu- od dnia wejścia w życie
 2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez EBOF bez podania przyczyny w każdym czasie i obowiązują od daty ich publikacji w serwisie oraz informacji Klienta drogą elektroniczną.
 3. Klient zawierając umowę z EBOF dotyczącą platformy akceptuje treść niniejszego regulaminu w całości, a w razie braku akceptacji późniejszych zmian w regulaminie dokonanych przez EBOF Klient może zrezygnować z usługi na zasadach ogólnych ( wyrejestrowanie patrz pkt III Regulaminu) 
 4. Osoba korzystająca z serwisu przed każdą nową czynnością dokonaną w serwisie obowiązana jest sprawdzić czy regulamin nie uległ zmianie i czy akceptuje ewentualne zmiany
 5. W przypadku gdyby jakakolwiek z norm zawartych w niniejszym regulaminie okazała się sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy cywilnego prawa polskiego przede wszystkim kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Copyright © 2017 EBOF - Europejskie Biuro Ochrony Finansów

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażasz zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Akceptuję